Nghiêm cấm hành vi bọc link đến các trang website giả mạo, lừa đảo. Nếu phát hiện sẽ xóa tài khoản và tất cả các link. Để bảo mật an toàn, hệ thống chỉ cung cấp dịch vụ sử dụng nội bộ, ai có nhu cầu sử dụng liên hệ admin để được sử dụng. tele: https://t.me/kennylq

Account

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
Show

API endpoint:

GET
https://z-link.bio/api/v1/account

Request example:

curl --location --request GET 'https://z-link.bio/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'