Nghiêm cấm hành vi bọc link đến các trang website giả mạo, lừa đảo. Nếu phát hiện sẽ xóa tài khoản và tất cả các link. Để bảo mật an toàn, hệ thống chỉ cung cấp dịch vụ sử dụng nội bộ, ai có nhu cầu sử dụng liên hệ admin để được sử dụng. tele: https://t.me/kennylq

Stats

Notes
Expert level
The API key should be sent as a Bearer token in the Authorization header of the request. Get your API key.
Show

API endpoint:

GET
https://z-link.bio/api/v1/stats/{id}

Request example:

curl --location --request GET 'https://z-link.bio/api/v1/stats/{id}?name={name}&from={from}&to={to}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parameter
Type
Description
name
required string
The name of the statistic. Possible values are: browser, cities, clicks, clicks_hours, country, device, language, platform, referrer.
from
required string
The starting date in Y-m-d format.
to
required string
The ending date in Y-m-d format.
search
optional string
The search query.
search_by
optional string
Search by. Possible values are: value for Value. Defaults to: url.
sort_by
optional string
Sort by. Possible values are: count for Count, value for Value. Defaults to: count.
sort
optional string
Sort. Possible values are: desc for Descending, asc for Ascending. Defaults to: desc.
per_page
optional int
Results per page. Possible values are: 10, 25, 50, 100. Defaults to: 100.